Radionica UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

Čavkunović BP d.o.o.
21. Novembra 2018.
Seminar CATEGORY MANAGEMENT
8. Decembra 2018.

Privredna komora Kantona Sarajeva, u okviru Centra za edukaciju i informatičke poslove poziva Vas na besplatnu
radionicu s ciljem da preduzeća dobiju stručnu pomoć i podršku u razvoju vlastitih kapaciteta.
UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U PRAKSI
28.novembar u prostorijama komore sa početkom 10.00 sati

Upravljanje troškovima predstavlja značajan aspekt upravljanja finansijama. Preduslov za upravljanje troškovima je
jasno prepoznavanje vrste troškova, načina evidentiranja troška, kao i upoznavanje sa razlikama između
finansijskog računovodstva i troškovnog računovodstva. Uspješno upravljanje troškovima poboljšava poslovanje
profitabilnost organizacije.
Cilj radionice:
Primjerima iz prakse bit će prikazane razlike između finansijskog i troškovnog računovodstva, direktnog
pripisivanja troškova i raspodjeli troškova po ključevima. Raspored troškova je značajan sa aspekta određivanja
cijene jediničnog proizvoda i usluge preduzeća. Iz tog razloga upoznat ćete se i sa troškom po jediničnom
proizvodu koji predstavlja informaciju na osnovu koje se određuje konačna cijena proizvoda.
Metodološki okvir kao i provjereni menadžment alati će omogućiti učesnicima treninga da poboljšaju upravljanje
troškovima u svojim organizacijama.
Ciljna grupa:
Direktori, viši menadžment, poslovni analitičari, kontroling, finansije, zaposlenici koji upravljaju troškovima.

Dobro došli!